Advanced Search

Lei Hong

hysicianEnglish publications(First author)1.Hong L, Li X, Zhang H, et al. Anterior cruciate ligamen

Hua Feng

scopy. 2009, 25(7):800-53.Feng H, Zhang H, Hong L, et al. The "lateral gutter drive-through&q

Hui Zhang

. Arthroscopy. 2010, 26(4):508-143.Zhang H, Hong L, Wang XS, et al. All-arthroscopic repair of arcu

Liu Longqi MS

Department of Neurological SurgeryBeijing Jishuitan Hospital,4th Medical College of Peking Universit

Yao Yuqiang

eurosurgery. 2015 June; 83(6):1006-14.Yu S, Yan L, Yao Y, et al. Noncontrast dynamic MRA in intrac